01 6545 777

1. Općenite informacije:

F.I.C. d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke. Pritom posebnu pažnju poklanjamo njihovoj adekvatnoj zaštiti. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je:

Voditelj obrade F.I.C. d.o.o.
Brezovička cesta 21/c
10 000 Zagreb
Tel: 01/6545-777
Adresa e-pošte za kontakt: fic@fic.com.hr

U skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, F.I.C. d.o.o. u određenim slučajevima, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti u pogledu pružanja informacija iz članaka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Vrste osobnih podataka:

Obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to u odnosu na naše radnike, kandidate za posao, kupce, dobavljače, te ugovorne partnere.
U odnosu na radnike obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podaci o bankovnim računima, podatak o djeci radnika, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti, podaci o zaposlenju, podaci o plaći, e-mail adresa radnika, videosnimka prikaza osobe. U odnosu na kandidate za posao obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo, podaci o obrazovanju, podaci o prethodnim radnim iskustvima, kontakt broj, e-mail adresa, fotografija i drugi podaci koji su sadržani u životopisu i molbi kandidata za posao. U odnosu na dobavljače obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa dobavljača fizičkih osoba, odnosno dobavljača obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti odnosno ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe. U odnosu na kupce obrađujemo sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa kupaca fizičkih osoba, odnosno kupaca obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci pravne osobe, odnosno ime, prezime, e-mail adresa radnika kupaca gdje je to potrebno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenog ugovora. U odnosu na ugovorne partnere sljedeće osobne podatke, i to: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, zanimanje, podaci o brojevima bankovnih računa ugovornih partnera fizičkih osoba, odnosno ugovornih partnera obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su ugovorni partneri pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su ugovorni partneri pravne osobe, odnosno ime, prezime, e-mail adresa ugovornih partnera kupaca gdje je to potrebno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenog ugovora. Voditelj obrade uveo je u svojim poslovnim prostorima sustav videonadzora, te je potrebno navesti da u odnosu na prethodne vrste ispitanika u slučaju i kada isti borave u poslovnim prostorima Voditelja obrade obrađuje i osobni podatak u obliku videosnimke prikaza osobe.

3. Svrhe obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je Zakon o radu i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima u svrhu zasnivanja radnog odnosa i ispunjavanja pravnih obveza F.I.C. d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: ime, prezime, OIB, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresa, zanimanje, podaci o obrazovanju, podaci o radnom stažu, podatak o djeci radnika, podaci o zdravlju u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka zaposlenika je ugovor o radu, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz radnog odnosa. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su: podaci o bankovnim računima, podatak o djeci radnika, podaci o zaposlenju, plaći, e-mail adresa. Pravni temelj za obradu podataka o zdravlju je Zakon o zaštiti na radu, a sve u svrhu evidentiranja i obveza F.I.C. d.o.o. u slučaju ozljede radnika na radu. Dodatna pravna osnova za obradu osobnih podataka radnika je legitimni interes. Legitimni interes predstavlja i temelj obrade osobnih podataka prikupljenih sustavom videonadzora. F.I.C. d.o.o. koristi videonadzor kao sredstvo zaštite na radu, pa se nadzorni uređaji koriste radi kontrole ulazaka i izlazaka radnika iz radnih prostorija i prostora, te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstava, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom. Ujedno, sustav videonadzora postavljen je i radi sigurnosti i zaštite klijenata i trećih osoba koje se nalaze u prostorima F.I.C. d.o.o., te radi sigurnosti i zaštite imovine i poslovanja F.I.C. d.o.o., a koji interes prevladava nad interesom privatnosti osoba čiji prikaz je sadržan na videosnimkama.
Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata za posao je privola, a sve sa ciljem zapošljavanja u F.I.C. d.o.o. Podaci koji se obrađuju po ovoj osnovi su ime, prezime, spol, e-mail adresa, adresa, kontakt broj, datum rođenja, podaci o obrazovanju, fotografija, te ostali podaci koji su navedeni i životopisu odnosno motivacijskom pismu.
Pravna osnova za obradu podataka naših dobavljača je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa dobavljača fizičkih osoba, odnosno dobavljača obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su dobavljači pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su dobavljači pravne osobe.
Pravna osnova za obradu podataka naših kupaca je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa kupaca fizičkih osoba, odnosno kupaca obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su kupci pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su kupci pravne osobe, odnosno ime, prezime, e-mail adresa radnika kupaca gdje je to potrebno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenog ugovora.
Pravna osnova za obradu podataka naših ugovornih partnera je ugovor, a sve sa svrhom ispunjavanja prava i obveza iz ugovornog odnosa. Osobni podaci koje obrađujemo po ovoj osnovi su: ime, prezime, adresa, OIB, kontakt broj, e-mail, podatak o zaposlenju, podaci o brojevima bankovnih računa ugovornih partnera fizičkih osoba, odnosno kupaca obrtnika i /ili samostalnih djelatnosti; ime, prezime, OIB, adresa, podatak o zaposlenju osoba ovlaštenih za zastupanje ako su ugovorni partneri pravne osobe, kao i ime, prezime, kontakt broj, e-mail i podatak o zaposlenju kontakt osoba ako su ugovorni partneri pravne osobe, odnosno ime, prezime, e-mail adresa radnika ugovornih partnera gdje je to potrebno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenog ugovora.

4. Prosljeđivanje osobnih podataka:

Osobne podatke radnika dostavljati ćemo samo ovlaštenim primateljima podataka, i to: Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve u cilju poštivanja pravnih obveza određenim posebnim propisima. Ujedno, osobni podaci će se dostavljati policiji, sudovima, Poreznoj upravi, nadležnom državnom odvjetništvu, inspektoru rada i drugim ovlaštenim primateljima čije ovlaštenje na obradu osobnih podataka proizlazi iz zakonskih i/ili drugih pravnih propisa. Osobni podaci radnika dostavljati će se i nadležnim tijelima u okviru naše pravne obveze za upućivanjem radnika na određene zdravstvene preglede. Osobni podaci dostavljati će se i trgovačkim društvima s kojima imamo sklopljene ugovore za obavljanje poslova zaštite na radu, obavljanje računovodstvenih poslova, obavljanje informatičkih poslova, s tim da s citiranim trgovačkim društvima imamo sklopljene ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. U svim drugim slučajevima, proslijediti ćemo trećim osobama osobne podatke radnika, samo i isključivo na temelju pisanog zahtjeva primatelja, i to samo ako procijenimo da obveza dostave podataka ima prevagu nad obvezom čuvanja tajnosti osobnih podataka radnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu obrade i pravni temelj za korištenje osobnih podataka, te naročito specifikaciju točno određenih podataka koji se traže. Osobni podaci dostupni kroz sadržaj ugovora s dobavljačima odnosno kroz sadržaj ugovora s kupcima mogu biti dostupni pružateljima informatičkih i računovodstvenih usluga, no s istima smo sklopili ugovore s izvršiteljima obrade sa svim potrebnim klauzulama iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

5. Prijenos u treće zemlje:

Osobni podaci se u pravilu ne iznose izvan prostora Europske unije. U slučaju prijenosa u treće zemlje poduzeti će se odgovarajuće zaštitne mjere i to tako da će između svih tvrtki angažiranih u zajedničkoj gospodarskoj aktivnosti sklopiti odgovarajući ugovori i primijeniti mehanizmi zaštite iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

6. Razdoblje čuvanja:

Osobni podaci radnika čuvaju se sukladno odredbi članka 5. st.1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima kao podaci trajne vrijednosti.
Osobni podaci kandidata za posao čuvaju se do okončanja konkretnog natječaja za zapošljavanje.
Osobni podaci prikupljeni temeljem sklopljenih ugovora s dobavljačima i/ili kupcima obrađuju se tijekom trajanja ugovora, kao i nakon prestanka važenja ugovora sve do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza u mirnom postupku. Računi koji su izdani temeljem sklopljenih ugovora čuvaju se 11 godina sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. U slučaju neurednog ispunjenja ugovornih obveza, imamo pravo čuvati i obrađivati osobne podatke iz sklopljenih ugovora do isteka roka zastare od 3 godine. Ako je pokrenut spor u vezi neurednog ispunjenja ugovora, ugovori sa svim osobnim podacima sadržanima u istima, kao i računi, čuvati će se do pravomoćnog okončanja sporova.

7. Obveza pružanja osobnih podataka:

Našim radnicima prilikom sklapanja ugovora o radu na transparentan način ukazujemo koji osobni podaci su potrebni u svrhu sklapanja ugovora, te koje osobne podatke nisu dužni u slučaju da prikupljamo i obrađujemo i podatke koji nisu uvjet sklapanja i izvršavanja prava i obveza iz ugovora o radu. Kandidatima za posao jednako tako ukazujemo da je u svrhu provođenja postupka zapošljavanja obvezna dostava određenih podataka bez kojih nismo u mogućnosti na kvalitetan način provesti selekcijski postupak zapošljavanja. Naši kupci i dobavljači dužni su nam u cilju sklapanja i izvršavanja ugovora dostaviti određene osobne podatke u svrhu naznačavanja istih kao ugovornih stana u ugovorima, odnosno u cilju izvršavanja prava i obveza iz sklopljenih ugovora.

8. Prava ispitanika:

a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka zatražiti pristup tim podacima.
c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postojanja obveze čuvanja sukladno zakonskim obvezama.
d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor.
e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanja službene ovlasti ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite Vaših podataka.
g) Pravo na pritužbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz članka 1. ove Izjave.
i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

9. Automatizirano donošenje odluka:

U odnosu na Vaše osobne podatke ne provodimo proces automatiziranog donošenja odluka.

10. Izmjene ove Izjave:

Možemo izmijeniti ovu izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

________________________

F.I.C. d.o.o.
direktor Mladen Kvesić

Pošaljite upit za ovim proizvodom

Na upit odgovaramo u najbržem mogućem roku. 

×