01 6545 777

Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Fic d.o.o.
Nedjeljom i blagdanima bilo kakav oblik podrške nije dostupan.

Opće odredbe
Društvo Fic d.o.o. (u daljnjem tekstu Fic d.o.o.) pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.fic.hr, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga te upravljanja sadržajem.

Fic d.o.o. nadalje pruža usluge i putem Facebook profila na adresi www.facebook.com/ficdoo/. Komunikacija se vrši na hrvatskom jeziku.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.fic.hr i sa istom svih povezanih stranica čije domene su registrirane kao vlasništvo Fic d.o.o. (u daljnjem tekstu internetska stranica), kao i Facebook profila i www.facebook.com/ficdoo (u daljnjem tekstu Društvena mreža). Korištenjem internetske stranice i Društvenih mreža korisnici izričito izjavljuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja te izričito pristaju na korištenje internetske stranice i Društvenih mreža u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice i Društvenih mreža osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji drugi korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Fic d.o.o. te je u cijelosti suglasan da Fic d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu, kao i eventualnu štetu koja time može nastati. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama i Društvenim mrežama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Fic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, što uključuje ali se i ne ograničava na sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica i/ili Društvenih mreža. Isto tako, Fic d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem internetskih stranica i Društvenih mreža korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Fic d.o.o. izričito zahtijeva od Krajnjeg korisnika da ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slaže ili ako ima manje od 14 godina, da se suzdrži od uporabe ove internetske stranice i/ili Društvene mreže.

Fic d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez bilo kakve prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Radi navedenog se predlaže svim korisnicima da redovite provjeravaju da li su objavljeni Opći uvjeti poslovanja izmijenjeni kako bi bili pravovremeno i u potpunosti upoznati sa istima. Ukoliko korisnik nastavi koristiti internet stranicu i/ili Društvene mreže i nakon što su objavljene izmjene Općih uvjeta poslovanja, smatra se da je pristao na tako objavljene izmjene.

Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za pribavljanje i održavanje cjelokupne računalne opreme, što uključuje sav softver i hardver koji posjeduje i koristi, te svu drugu potrebnu opremu za pristupanje i korištenje svih sadržaja na internet stranici i Društvenim mrežama. Fic d.o.o. nije i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati na opremi Krajnjeg korisnika kao posljedica korištenja internet stranica i/ili Društvene mreže.

Internetska stranica i Društvena mreža predstavlja jedino i isključivo vlasništvo Fic d.o.o. Sva komunikacija koja se vrši putem internetske stranice i Društvene mreže mora biti u skladu sa ovim Općim uvjetima poslovanja, te korisnicima nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi bilo kakav materijal putem internet stranice a posebice na način da se istim krše intelektualna i/ili bilo kakva druga prava Fic d.o.o. i/ili trećih osoba, odnosno materijal koji bi bio nezakonit, uvredljiv, ugrožavajući, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u primjereno komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Fic d.o.o.-a sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik nadalje ne smije koristiti internet stranicu i/ili Društvenu mrežu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranci i Društvenom mreži predstavljaju zaštićeno dobro Fic d.o.o.-a koji je jedini i isključivi nositelj svih intelektualnih i drugih prava nad žigovima i/ili svim drugim sadržajima istaknutim na internet stranici, odnosno korisnik istih temeljem odobrenja dobivenih od nositelja takvih prava. Radi navedenog je izričito zabranjen svaki oblik umnožavanja, distribuiranja, prijenosa, objavljivanja, povezivanja i dubinskog povezivanja, ili mijenjanja internet stranica i/ili Društvene mreže na bilo koji način bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja Fic d.o.o.-a. U slučaju povrede bilo kakvih autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva kojih je Fic d.o.o. nositelj i/ili je iste dužan štititi, Fic d.o.o. zadržava pravo pokretanja odgovarajućih građanskih i/ili kaznenih i/ili prekršajnih postupaka protiv počinitelja takvih povreda radi

Internetska stranica i Društvena mreža sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, koji uključuju ali se i ne ograničavaju na tekstove, slike, poslovne podatke, spise, dokumente, njihov sadržaj i priloge, to jest sve pisane sastavke, akte, tablice, grafikone, nacrte, crteže i slično, predmete, to jest makete, modele, uzorke, fotografije, filmove, mikrofilmove, tonske, računalne, slikovne i druge zapise koji su svjetlosno, zvukovno, strojno, ručno ili na drugi način zabilježeni na određenoj podlozi, mjere ili postupke, to jest sve vrste naloga, uputa, priopćenja, kao i usmena priopćenja i informacije (u daljnjem tekstu Materijali). Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati Materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite (privatne) uporabe, dok upotreba istih u komercijalne svrhe nije dozvoljena. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog Materijala bez izričitog prethodno pisanog odobrenja Fic d.o.o.-a i/ili nositelja intelektualnog i/ili drugog prava na Materijalu.

Korisnik ne smije na internet stranici i/ili Društvenoj mreži postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Fic d.o.o. nema nikakvu obvezu obavještavati Korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu te je jedino Korisnik isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio internet stranice i/ili Društvene mreže, Korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Fic d.o.o. -u vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala.

Korisnik je suglasan da internet stranicu i Društvenu mrežu koristi isključivo na vlastitu odgovornost, te da Fic d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve posljedice koje mogu nastati upotrebom internet stranice i/ili Društvene mreže kao niti za točnost i/ili sadržan podataka i/ili Materijala i/ili bilo kakvih informacija i/ili usluga i/ili robe dane preko internet stranice i/ili Društvene mreže. Korisnik je odgovoran za svu štetu koja može nastati uslijed bilo kakve greške, prekida, brisanja, kvara, prijenosa ili kašnjenja u radu, računalnog virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, krađe, neovlaštenog pristupa, nemara ili drugom radnjom, te potvrđuje da Fic d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo i/ili za uobičajenu komunikaciju neprikladno i/ili protuzakonito ponašanje samog Korisnika i/ili trećih osoba.

Svaka informacija, tekst, slika ili stav izražen i/ili objavljen od strane Korisnika i/ili trećih osoba predstavljaju osobno vlasništvo i/ili stav i/ili mišljenje Korisnika i/ili treće osobe, te isti preuzimaju svu moralnu, materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na iste. Fic d.o.o. nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji Korisnik i/ili treća osoba ovlašteno i/ili neovlašteno postave na internet stranicu i/ili Društvenu mrežu, te Fic d.o.o. zadržava isključivo pravo takve sadržaje izmijeniti, brisati ili uklanjati sa internet stranice i/ili Društvene mreže ukoliko ocijeni da je isti neprikladan. Korisnik potvrđuje da je cjelokupna komunikacija koja se odvija na i putem internet stranice i/ili Društvene mreže javne prirode te da stoga Fic d.o.o. ima pravo isti nadzirati bez njihovog znanja i prethodno izričitog dopuštenja.

Fic d.o.o. nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internet stranici i/ili Društvenoj mreži, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Fic d.o.o. -a. Ni u kojem slučaju Fic d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice i/ili Društvene mreže. Korisnik je dužan ocijeniti točnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan na ili putem internet stranice i/ili Društvene mreže.

Fic d.o.o. zadržava pravo raskida svakog poslovnog odnosa sa bilo kojim Korisnikom u bilo kojem trenutku, kao i ukinuti bilo koju zaporku odnosno račun Korisnika na internet stranici i/ili Društvenoj mreži ukoliko Fic d.o.o. prema vlastitoj diskrecijskoj odluci smatra da je pojedino ponašanje Korisnika neprimjereno odnosno istome neprihvatljivo, a posebice u slučaju kršenje Općih uvjeta poslovanja.

Korisnik se slaže da će nadoknaditi svu štetu Fic d.o.o. -u i/ili trećim osoba, i neće istog smatrati odgovornim, za bilo koji oblik zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom internet stranica od strane Korisnika.

Fic d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao i prikladnosti pojedinog proizvoda za naznačenu namjenu s obzirom da internetska stranica i/ili Društvena mreža sadržava samo općenite informacije te je za prikladnost i pojedine karaktreristike proizvoda potrebno izravno kontaktirati Fic d.o.o..

Korištenjem internet stranica Korisnik pristaje da je za sve sporove ili zahtjeve u svezi Općih uvjeta ili uopće poslovanja s Fic d.o.o., nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

III. Narudžba i cijene

III.1. Narudžba

Narudžba pojedine robe odnosno usluga se vrši putem e-maila, odnosno ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca na internet stranici i/ili kontkatiranje Fic d.o.o. -a putem Društvene mreže na način predviđen na istoj.. Svaka narudžba se smatra kreiranom i potvrđenom tek kada je za istu izdan račun.

U slučaju primitka velikog broja narudžbi istovremeno, postoji mogućnost da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem tog proizvoda na skladištu Fic d.o.o.-a i/ili njegovih dobavljača. U takvom slučaju će Fic d.o.o. poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi u primjerenom roku ispunio predmetnu narudžbu naručenog proizvoda. Ukoliko Fic d.o.o. nema na raspolaganju naručeni proizvod i/ili isti nije u mogućnosti pribaviti u razumnom roku, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je raspoloživ za isporuku odmah i/ili u razumnom roku a koji proizvod po svojim karakteristikama najbliže odgovara proizvodu koji nije moguće isporučiti. Fic d.o.o. u cijelosti otklanja odgovornost za sve posljedice navedene iznimne situacije.

III.2. Cijene

Sve cijene naznačene na internet stranici i/ili Društvenoj mreži su izražene u kunama (HRK) te sadrže PDV, a vrijede za jednokratno plaćanje u gotovini. Cijena robe je utvrđena za svaki pojedinačni proizvod, a postupak naznačavanja cijene se obavlja ručno, slijedom čega postoji mogućnost nastanka greške radi ljudskog faktora. U takvoj situaciji će Fic d.o.o. odmah o pogrešnoj cijeni obavijestiti kupca i nemogućnosti isporuke robe po navedenoj cijeni.

Sve cijene naznačene na internet stranici su podložne promjenama bez prethodne najave kupcima.

Trajanje i raskid, dostava robe, reklamacije i prigovori
IV.1. Trajanje i raskid, dostava robe i reklamacije

Ugovor koji kupac sklapa s Fic d.o.o. -om za prodaju robe i/ili usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji robe ili usluge koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Fic d.o.o.-a te izvršenim plaćanjem od strane kupca, a ukoliko isti nije ranije raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju sastavni dio pravnog odnosa kupca i Fic d.o.o. – a kao i sastavni dio Ugovora o kupoprodaji robe ili usluge između kupca i Fic d.o.o.-a.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Raskid kupac mora učiniti pisanim putem u obavijesti koju dostavlja preporučeno s povratnicom na adresu sjedišta Fic d.o.o.-a naznačenu pod točkom i ovih Općih uvjeta poslovanja u kojoj će nedvojbeno i izričito iskazati svoju volju za raskidom sklopljenog ugovora.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakon o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog Fic d.o.o. će izvršiti nakon što roba koja je upućena kupcu bude vraćena. Povrat robe je kupac dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je obavijest o jednostranom raskidu ugovora poslana Fic d.o.o.-u. Roba mora biti u originalnom pakiranju, neoštećena u suprotnom nećemo biti u mogućnosti primiti robu.

Ukoliko kupac jednostrano raskine ugovor, isti je dužan snositi troškove povrata robe Fic d.o.o.-u. Ukoliko se radi o robi odnosno proizvodu koji ne može biti vraćen putem pošte odnosno na uobičajen način, kupac je dužan kontaktirati Fic d.o.o.putem e-maila i/ili telefona radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda čiji trošak snosi kupac. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

IV.2. Podnošenje prigovora

Prigovore je potrebno dostaviti pisanim putem, poštom ili e-mailom na adrese Fic d.o.o.-a naznačene u točci I ovih Općih uvjeta poslovanja. Kako bi se pisana pritužba riješila što prije, kupac je dužan naznačiti točan broj narudžbe, broj računa i svoje osobne podatke. Fic d.o.o. će na svaku pisanu pritužbu odgovoriti pisanim putem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka prigovora.

IV.3. Nedostatci na proizvodu

Prilikom preuzimanja proizvoda bilo da ga Kupac preuzima osobno od strane Fic d.o.o.-a i/ili putem dostavljača, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest:

provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati ovlaštenoj osobi Fic d.o.o.-a i/ili dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Obavezno otvoriti pošiljku pred ovlaštenom osobom Fic d.o.o. – a i/ili dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s dostavnicom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati ovlaštenoj osobi Fic d.o.o.-a i/ili dostavljaču.

Ukoliko je kupac preuzeo oštećenu robu te bio upoznat s tim a naknadno želi vratiti robu, takvu robu nismo dužni prihvatiti nazad.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim, gore opisanim, pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

IV.4. Preuzimanje proizvoda

Svaku pošiljku primatelj ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Način plaćanja
Fic d.o.o. u ovom trenutku omogućava plaćanje naručene robe putem

– općom uplatnicom ili internet bankarstvom;

– gotovinom (pri preuzimanju robe)

– plaćanje karticama

Plaćanje putem opće uplatnice i/ili internet bankarstva se primarno vrši putem ponude i/Ili drugog odgovarajućeg dokumenta koju kupac dobiva na zahtjev koji dostavlja Fic d.o.o., a koji sadrži potrebne upute za vršenje plaćanja. Nakon što predmetna uplata bude izvršena, na način da sredstva budu proknjižena od strane banke kod koje Fic d.o.o. ima otvoren račun, Fic d.o.o. će poslati naručenu robu.

Roba se može i osobno preuzeti na poslovnim adresama Fic d.o.o.-a i/ili drugim adresama o kojima će kupac biti pravovremeno obaviješten, slijedom čega je prije samog preuzimanja robe potrebno kontaktirati Fic d.o.o. na kontakte naznačene u točci i ovih Općih uvjeta poslovanja radi dogovora oko mjesta, vremena i drugih okolnosti preuzimanja. Osobno preuzimanje je moguće jedino uz predočenje da je kupoprodajna cijena podmirena u cijelosti na neki od prethodno spomenutih načina.

Pravila i uvjeti sudjelovanja kod oragnizacije nagradnih natječaja na društvenim stranicama.

Fic d.o.o. u promotivne svrhe priređuje nagradne natječaje u kojima nagrađuje uglavnom jednog kvalificiranog natjecatelja koji se prijavio u nagradni natječaj, a sve prema pravilima društvene mreže na kojoj se nagradni natječaj odvija.

KVALIFICIRANI NATJECATELJI SU:

– fizičke osobe koje na navedenoj društvenoj stranici imaju svoj vlastiti profil s kojim se prijavljuju na nagradni natječaj.

– punoljete osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj

– osobe koje su se pravilno i samo jednom prijavile na nagradni natječaj

– osobe koje su prihvatile ove uvjete i pravila, a bila su im dostavljena putem linka u poruci nakon uspješne prijave na natječaj

Sve ostalo što tražimo od natjecatelja, a napisano je u objavi nagradne igre smatra se molbom i nikako nije obveza za natjecatelja. Nakon kvalifikacije u nagradni natječaj natjecatelj ulazi u sustavu te će mu dolaziti dodatne poruke u svezi nagradnog natječaja, ali i druge promidžbene poruke. Poruke sustav šalje automatski svima, a ukoliko natjecatelj ubuduće ne želi dobivati takve poruke može se odjaviti sa liste pritiskom na za to predviđenu opciju (ODJAVA SA LISTE) obratiti pozornost kada je potrebno nešto napisati, a kada je potrebno kliknuti kako bi se pravilo reagiralo na poruku.

Nagrada za koju se natječe u svakom natječaju biti će jasno navedena kao i vrijednost iste u objavi nagradnog natječaja na društvenoj stranici.

Izbor pobjednika nagradnog natječaja vrši se putem aplikacija predviđenih za nasumičan izbor, a u bazu za izbor ulaze svi kvalificirani natjecatelji bez prethodnih provjera. Izbor pobjednika biti će objavljen u komentaru nagradnog natječaja i kao objava na samoj društvenoj stranici. Izvlačenje pobjednika uglavnom će se vršiti u prijenosu uživo, a svi natjecatelji će prethodno biti pozvani da se pridruže gledanju izvlačenja. Po objavi dobitnika pokrenuti će se postupak provjere i dogovora oko preuzimanja nagrade. Nagrada se preuzima osobno ili u vlastitoj organizaciji natjecatelja dobitnika na adresi Fic d.o.o. u roku od 21 dan od izvlačenja nakon isteka tog vremena, Fic d.o.o. nagradu može dati drugom natjecatelju ponovnljenom izvlačenju ili je proslijediti na drugi nagradni natječaj.

UTVRĐIVANJE IDENTITETA

– zbog provjere kvalifikacijskih uvjeta stupiti ćemo u kontakt putem poruke preko društvene stranice sa izabranim natjecateljem i zatražiti ga presliku osobne iskaznice ili drugog važećeg osobnog dokumenta sa fotografijom. Sukladno odredbama GDPR osobne podatke najecatelja zadržati ćemo u svojoj arhivi do preuzimanja nagrade i koristiti ih za objavu pobjednika, a potom ih trajno izbrisati sa naših računalnih diskova dok će obajava sa imenom i prezimenom osobe ostati na društvenoj stranici.

-rok za dostavu osobnog dokumenta je 48 sati od izbora pobjednika, a ukoliko izvučeni natjecatelj ne bude dostavio potreban dokument smatrati će se da je odustao od nagrade i Fic d.o.o. će tu nagradu dodati u drugi natječaj ili će ponoviti izvlačenje u istom nagradnom natječaju.

Odgovorom DA u kvalifikacijskom pitanju prihvaćate uvjete Nagranih natječaja.

Davanjem privole pristajete na prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih kontakt podataka koje ste unijeli u web obrazac „PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA“ putem web stranica na web sjedištu www.fic.hr, ustupljenih F.i.c. d.o.o., Brezovička cesta 21 c, Zagreb, OIB: 81404619659. Radi se isključivo o podacima navedenim u web obrascu, a koji se, uz vašu privolu, mogu koristiti isključivo u svrhe koje su navedene u tekstu pojedine privole na web obrascu. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te privolu niste dužni dati odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u web obrazac „PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA“ niti pristati da se već dostavljeni podaci koriste u opisane svrhe.

F.I.C. d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. F.I.C. d.o.o. štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom i sljedećim tvrtkama-partnerima koji nam omogućavaju da izvršimo obrade podataka unesenih u web obrazac „PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA“:

Obradi osobnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka u svrhu marketinškog informiranja. Opoziv privole možete podnijeti osobno u bilo kojoj poslovnici F.I.C. d.o.o. u redovno radno vrijeme, poštom na adresu F.I.C. d.o.o., Brezovička cesta 21 c, 10020 Zagreb, Hrvatska, e-poštom na adresu fic@fic.com.hr. Na iste načine možete zatražiti uvid u svoje osobne podatke, privole za korištenje osobnih podataka, zatražiti preuzimanje svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka (osim podataka za koje postoji zakonska osnova za njihovo čuvanje) i ostala prava propisana Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Naknadno povlačenje privole, ne utječe na zakonitost ranije provedenih obrada osobnih podataka.

Pošaljite upit za ovim proizvodom

Na upit odgovaramo u najbržem mogućem roku. 

× Kako Vam možemo pomoći?